1ይ ቆሮ፡ 3ንሕና መዓይይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ ኢኹም፡ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆረንቶስ ክጽሕፈሎም ከሎ። ኩሉ ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ዳግም ዝተወለደ፡ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኮነ ኣማኒ፡ ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ መዓይይቲ ኣምላኽ እዩ። እቲ ዝተዋሃበና ውህበት ጸጋ እኳ በበይኑ እንተኾነ ሮሜ 12ዕላማ እቲ ውህበት ግና ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ንጹር እዩ። ንሱ ድማ ንስም እግዚኣብሄር ምኽባር ንእካል ክርስቶስ (ማሕበርምህናጽ፣ንመንግስቲ ሰይጣን ምፍራስ እዩ። ቆሎ 317 1ይ ቆረ 1426 . . . ኩሉ ንምህናጽ ማሕበር ይኹን። ግብ 85-13 በቲ ኣብ ወንጌላዊ ፊልጶስ ተቐሚጡ ዝነበረ ጸጋ ኣምላኽ እታ ኣብ ከተማ ሰማርያ ዝነበረት መንግስቲ ሰይጣን ፈሪሳ፡፡ ስለዚ ድማ እቲ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ዝተቀመ ጠጸጋ፡ ንእግዚኣብሄር ዘክብር፡ ንማሕበር ኣምላኽ ዝሃንጽ፡ ንመንግስቲ ሰይጣን ዘፍርስን እዩ።

 

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ዘጸ 178-15 ዘሎ “ኣማሌቅ ምስ እስራኤል ክዋጋእ ወጸ” ይብለና እቲ መዓይይቲ ኣምላኽ ምኳኑ ዝተረድኤ ሙሴ ንእያሱ ዝዋግኡ ሰባት ሕረየልና በሎ። ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ብናይ ውግእ ተመኩሮ ዘለዎም ሰባት ነበሩ። ኣሮንን ኡርን ድማ ዝተዘግሔ ኢድ ሙሴ ከይርብርብ ብምድጋፍ ነቲ ዓወት የቀላጥፍዎ ነበሩ፡ ኩሎም እቶም መዓይይቲ ኣምላኽ መዃኖም ዝተረድኡ በበቲ ዝተዋህቦም ጸጋን ንሓደ ዕላማ ደው ስለ ዝበሉን ድማ እግዚኣብሄር ከቢሩ። እታ ማሕበር ድማ ካብ ኩሉ ኩፉእ ተሓልያን ተሃኒጻን ንኣማሌቅ ድማ ስዒራ።

እስኪ ሕጂውን ተውሳኪ ኣብነት ዝኾኑና ንርኤ መሳ 11-20 ዘሎ እንተ ርኤና። ድሕሪ ሞት እያሱ ደቂ እስራኤል ምስ ከነኣናውያን ንምውጋእ ካባና መን ቅድም ይደይብ ኢሎም ንእግዚኣብሄር ሓቲቶሞ። እግዚኣብሄር ከኣ ይሁዳ ይደይብ እነሃ ድማ እታ ምድሪ ኣብ ኢዱ ሂበዮ እየ በለ። ይሁዳ ግና እግዚኣብሄር እንቋዕ ተዛረበ እምበር ጸገም የሎን ዋላ ሓደ ሰብ ኣየድልየንን እዩ ኣይበለን። ንስሙኦን ሓው ድኣ በቲ ኣብኡ ዘሎ ጸጋ መዓይይቲ ኣምላኽ ሙኳኑ ስለ ዝተረድኤ፡ "ኣብቲ ብጽሒተይ ምሳይ ደይብ ኣነድማ ናብቲ ብጽሒትካ ምሳኻ ይድይብ’’ ኢልዎ እዞም መዓይይቲ እግዚኣብሄር ዝኮኑ ይሁዳን ስምኦን ድማ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ንሓደ ዕላማ ወጹ እግዚኣብሄር ምሳታቶም ብምኳን ኣብ ዝወጽዎ ኩሉ ዓወት ሃቦም። መሳ 1ይሁዳ ድማ ምስ ስምኦን ሓው ንሓደ ዕላማ መዓይይቲ ኣምላኽ ኮይኑ ከደ መሳ 117 እግዚኣብሄር ድማ ምስ ይሁዳ ነበረ መሳ 119  ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ዮናታል ንጋሸ ዛግሪኡን፣ ኢልያስን ኤልሳእን፣ ነዚ ሓቂ ዝተረደአ ሃውርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፍልና 1ይ ቆሮ 35-9 እምበአርሲ ኣጵሎስ እንታይ እዩ ጳውሎስከ እንታይ አዩ፧ ብኣታቶም ጌርኩም ናብእምነት ዝበጻሕኩም ኣገልገልቲ እዮም። እዚ ድማ እግዚኣኣብሄር ንነፍሲወከፍ ከም ዝሃቦም ጸጋ እዩ። ኣነ ተኸልኩ ኣጵሎ ስኣስተየ ኣምላኽ ግና ኣብቆለ፡ ኣብ ጳውሎስ ናይ ምትካል ጸጋ ኣሎ፡ ኣብ ኣጵሎስ ድማ ናይ ምስታይ ጸጋ ኣሎ፡ ዕዮኦም ፍረ ዚርከቦ ግና ኣምላኽ ምስ ኣብቆሎ እዩ፡፡ ክልቲኦም ግና ንሓደ ዕላማ መተዓይይቲ ኣምላኽ እዮም ቆሮ 3እቲ ዘስትን ዝተክልን ሓደ እዮም ነፍሲ ወከፎም ከአ ከከም ጻዕሮም ዓስቦም ክቅበልሉ ኢዮም። 1ይ ቆሮ 3ንሕና መዓይይቲ ኣምላኽኢና እሞ ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ (ህንጻኣምላኽ ኢኹም።

እንሆ ድማ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ሎሚ መዓይይቲ ኣምላኽ ብዝኾኑ ኣገልገላታ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ንኽብሪ ኣምላኽን ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስን (ማሕበርንምዕናው መንግስቲ ሰይጣንን ብመርበብ ሓበሬታ (ዌብሳይት)  ጌርና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣመንቲ መንፈሳዊ መግቢቀሪባ ከተገልግለኩም ጀሚራ ኣላ። ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታ (ዌብ-ሳይታብምኳን መንፈሳዊ መግቢ ክትምገቡ ብምብቃዕኩም እንዕ ሓጎሰኩም ትብል።

መሓሪ ዑቁባይ
ላዕለዋይ ጓሳ ማሕበር