ንሽጉራትን ድኻታትን ምድርዳእን ምሕጋዝን ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ደረጃታት መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ። እግዚኣብሄር ባዕሉ መራሒ ናይዚ ኣገልግሎት እዩ፡ ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል “እግዚኣብሄር ንስደተኛታት የዕቁቦም፡ እግዚኣብሄር ንዘኽታማን መበለትን ይኣልዮም፡. . .” መዝ 146:9 ኩሉ ንኣምላኽ ይፈልጥየ ዝብል ብውልቁ፡ ንሽጉራት ናይ ምድርዳእ ሓላፍነት ኣለዎ፡ እዚ ክንዝንግዖ ኣይግብኣናን። ብተወሳኺ፡ ብውልቅና ንኹሉ ሽጉር ክንበጽሖ ስለ ዘይንኽእል ብማሕበር ደረጃ ዝተማእከለ፡ ነዚ ዕዮ እዚ ጥራይ ዝተወፈየ ክፍሊ ኣገልግሎት ርሕሩሕ ሳምራዊ ስለ ዝሎና፡ ብመንገዱ ከነገልግልን ክንሕግዝን ሓላፍነትና እዩ።

ስለዚ እዚ ክፍሊ ኣገልጉሎት እዚ ኣምላኽን ማሕበርን  ንድኻታት ዘለዎም ኣራኣእያ ብምግንዛብ ኣብ ማእከልና ንዘለዉ ጽጉማት፡ ካብ ማእከልና ወጻኢ ብጎይታ የሕዋትን ይሕግዝ።  ከምቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዝብለና ኣብ ያቆብ 1፡27 “ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጽህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ እዚ እዩ፡ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እንዳ  ሓሎኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ጸበብኦምን  ምብጻሕ እዩ።” ንዝገጥሞም  ማሕበራዊ  ጸገማት  ብዘለዋ  ዓቅሚ  ንክትፈትሖ፡  በዚ  ክፍኪ  ኣገልጉሎት  ርሕሩሕ  ሳምራዊ ኣቢላ ማሕበር ነቲ ዘሎ ብደሆታት ኣብ ምግጣሙ ትርከብ።  በዚ ድማ ነቲ ቃል ሓቂ ከምዚ ዝብል ኣብ 1ዮሃ 3፡17 “ግናኸ ዝኾነ እተኾነ ጥሪት እዛ ዓለም ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሽጊሩ ኸሎ እንተራኣዮ ድንጋጺኡ ዝዓጽወሉ፡ ፍቅሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር፡” ዝብል ትፈጽም ኣላ።

በዚ ኣገልጉሎት ርሕሩሕ ሳምራዊ ኣዝዩ ኣድማዕን ዉጺኢታዉን ዕዮ ተዓይዩ እዩ። ንኣብነት ንምጥቃስ  ንትራንስፖርት፡ ንሕክምና፡ ንመግቢ፡ ንኽራይ ገዛ፡ ካብ ተጸባይነት ነጻ ንምዃን ዝተሓገዙ ምጥቃስ ይካኣል። ንዝያዳ ሓቤሬታ ኣብቲ ዜናን ሓቤሬታን ዝብል ምርኣዩ ይካኣል። ብሕጽር ዝበለ ኣዘራርባ፡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣገልጉሎት ንድኻታትን መበለታትን ዘኽታማትን ምሕጋዝ እዩ።

ብዘለኩም ዓቕሚ ኣብዚ ኣገልግሎት ፋይናንሳውን ማተርያላውን ሓገዛት ክትገብሩ፡ ኣብ ልብኹም ድፍኢት ዘለኩም ኣሕዋት፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ብምምጻእ፡ እቲ ኣብ ልብኹም ዝሓሰብክምዎ ሓገዝ ክትህቡ ትኽእሉ። ከምእዉን ኣብ ወርሒ ሓደ ጊዜ ኣብ ሰንበት ንግሆ ዝዝወር ሰታሪት ክትህቡ ትኽእሉ።