ዘልኣለማዊ መደብ ኣምላኽ ንእኡ ክንፈልጥ እዩ። ንኣምላኽ ንፈልጠሉ መንገዲ ድማ ብቓሉ መሰረት እዩ።  ኣምላኽ ንመንነቱ ኣብ ቓሉ ገሊጽ ዎኣ ሎ። ካብ ቓሉ ወጻኢ ብዛዕባ መንነቱ ንፈልጠሉ መንገዲ የለን። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሆሴእ 6፡3 “ንእግዚኣብሄር ንፈልጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ” ይብል፡ ንኣምላኽ ክንፍለጦ ኣንተኮ ይንና ክንስዕቦ ፍቓደኛታት ክንከዉን ይግበኣና።  ክንስዕቦ እንተጀሚርና ድማ ብዛዕባ ኣምላኽ ሓቀኛ ፍልጠት ንረክብ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ክንፈልጦ እንተ ኾይን ናቅርብ ኢልና ባህርያት ናይቲ ሰብ ከነጽንዕ የድልየና ብድሕሪኡ ነቲ ሰብ ክንፈልጦ ንኽእል። ንኣምላኽ ድማ ኣጸቢቕና ምእንቲክ ንፈልጦ ባህርያቱ ከነጽንዕ የድልየና።

 

እግዚኣብሄር መን እዩ? ባህርያቱ ከኣ እንታይን እንታይን እዩ? ነዚ ኣጸቢቕና እንተመርሚርና ብዛዕባ ኣምላኽ ዘለና ኣፍልጦ ቕኑዕ ንሚዛናውን ይኸውን። ኣምላኽ መን እዩ? ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘጽኣት 3፡14 ኣምላኽ ከኣ ንሙሴ “እቲ ዘሎኹ እየ ዘሎኹ” በሎ። እዚ ማለት ብእብራይጢ ያህዌ ክኸዉን ከሎ ትርጉሙ ከኣ ሕያዉን ዝሰርሕን ኣምላኽ ማለት እዩ። ዘፍ 2፡4

ካብዚ ቀጺልና ባህርያት እግዚኣብሄር ክንርኢ ኢና (Attributes of God)

 1. እግዚኣብሄር ንኹሉ ይፈልጥ (God is omniscience) መዝ 139፡1-2 1ዮሃ 3፡19-20 እግዚኣብሄር ንኹሉ ይፈልጥ በቲ ዘይምርመር ፍልጠቱ ካብ ኣምላኽና ዝሕባእን ዝተሰወረን ወላ ሓደ ነገር የለን። ኣብ ሮሜ 11፡33 “ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታ እዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ኣሰር ዘይርከብ እዩ መገዱ” ይብል። ፍልጠት ኣምላኽ ተመርሚሩ ስለ ዘይብጻሕ ካብዚ ዝተላዕለ እግዚኣብሄር ንኹሉ ይፈልጥ።
 2. እግዚኣብሄር ኩሉ ይኽእል (God is Almighty) ዘፍ 17፡1 ኤር 32፡17-18 ማቴ 19፡26 እዮ 42፡2 እግዚኣብሄርን ኹሉ ይኽእል ንሱ ዘይኽእሎ ዋላ ሓደ ነገር የለን በቲ ኩሉ ከኣልነቱ ጌሩ ነቲ ኣይከኣልን ዝተባህለ ነገርከ ምዝከኣል ጌርዎ ኣሎ እግዚኣብሄር ንሰማይ ብዘይ ዓንዲ ንመሬት በዘይመሰረት ከቐምጥ ከሎ እዚ ኩሉ ከኣልነቱ እዩ ዝገልጽ።

 3. እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ (God is Omnipresent) መዝ 139፡7-10 ኤር 23፡24 ዮሃ 1፡48 እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ብሓደ ግዜ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ፡እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እግዚኣብሄር ደረት ዘይብሉ ብግዜን ብቦታን ዘይዉሰን ኣምላኽ ሙዃኑ ኣብ ኩሉ ቦታ ህላዉነት ኣምላኽ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባኣና።

 4. እግዚኣብሄር ዘልኣለማዊ እዩ (God is forever) ዘፍ 21፡33 መዝ 102፡25-27 1 ጢሞ6፡16

  እግዚኣብሄር ዘልኣለማዊ ኣምላኽ እዩ። መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉን ኩሉ ግዜ ዝነብር ኣምላኽ እዩ። ኣብ ራእይ 1፡8 “ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን” ኩሉ ዝኽእልን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጥራይ እዩ ኣልፋን ኦሜጋን ማለት እቲ ቃል ካብ ግሪኽ ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ከኣ መጀመርታን መወዳእታን ማለት እዩ ናይ ነገራት መጀመርታ ናይ ኩሉ ነገር መበገሲኡ እግዚኣብሄር እዩ። ኩሉ ነገር ድማ ብእኡ ይዉዳእ።

 5. እግዚኣብሄር ኣይልወጥን ( God is unchanged) ሚል 3፡6 ያእ 1፡17 እብ 6፡17-18

  እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዘመናት ኩሉ ኣብ ታሪኽ ናይዛ ዓለም ከይተረፈ ናይ እግዚኣብሄር መደብን ሓሳብን ተለዊጡ ኣይፈልጥን ነቲ እግዚኣብሄር ዝመደቦ ክቕይሮ ወይ ከኣ ክልዉጦ ኢሉ ተጽዕኖ ዝገብረሉ ወላ ሓደ ሓይሊ የለን ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ብባህርያቱ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ።

 6. እግዚኣብሄር ጻድቕ ፈራዲ እዩ (God is Just) መዝ 119፡137 ዳን 9፡14 ኢሳ 45፡19 እግዚኣብሄር ብፍርዲ ጻድቕ እዩ እቲ ፍርዱ ከኣ ብሓቅን ብቕንዕናን እዩ። ኣብእግዚኣብሄር ዓመጻ የልቦን፡ ኣብ መዝ45፡6-7 “ዎ ኣምላኽ ዝፋንካ ንዘልኣለም ኣለም እዩ ዘንጊ መንግስትኻ’ዉን ዘንጊ ቅንዕና እዩ። ጽድቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይቲ ሓጎስ ቀብኣካ።” ናይ እግዚኣብሄር ፍርዱ መንግስቱ ምሪሕነቱ ስጉምቱ ኩሉ ብጽድቅን ብቕንዕና እዩ።
 7. እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩ ( God is Holy) ዜሌ 11፡44 ኢሳ6፡3 1 ጴጥ 1፡15-16 

  እግዚኣብሄር ኣምላኽና ቅዱስ ኣምላኽ እዩ፡ ቅዱስ ክበሃል ከሎ ኣበር ኣልቦ ብቅድስና ፍጹም ዝኾነ ማለት እዩ።ጌጋ ዘይብሉ ኪጋገ’ዉን ፍጹም ዘይኽእል ንዘልኣለም ቅዱስ ኮይኑ ዝነብር ማለት እዩ። ሓደ ኣማኒ ኣምላኻዊ ፍልጠት ኣብ ሂወቱ በዚሑ ንኣምላኽ ብምፍላጥ ክስረት እንተኮይኑ ንቃል ኣምላኽ ከንብቦን ምስ ቃሉ ጥቡቕ ዝኾነ ሕብረት ክገብር ይግብእ ንኣብነት ኣብ ግብ 17፡11 ሰብ ቤርያ ኣብ ጸጽባሕ ነቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኹሉ ፍቓዶም ተቐበልዎ እዞም ሰብ ቤርያ ናይ ብሓቂ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ሰባት እዮም ንዝኾነ ትምህርትን ትርጉምን ብቐሊሉ ክንቅበል ቅኑዕ ኣይኮነን ንቅዱሳትመጻሕፍቲ ብጥንቃቐ ብዉልቂ ክንምርምር ይግበኣና። ኣናክሪኖ ዝብልቃል ካብ ግሪኽ ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ከኣ ብጥንቃቐን ብትኽክልን መጽናዕቲ ምግባር ዝብል ሓሳብ ይህበና። ናይ ዝኾነ ትምህርቲ እቲ ሓቅነቱ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ተመርሚሩ ክሓልፍ ኣለዎ በዚ ተመርሚሩ ዝሓለፈ ነቶም ሰማዕቱ ኣብቲ ሓቀኛ ነገር ይስርቶም ከምቲ ኣብ ኤፌ 2፡19-20 “እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነብያትን ሃዋርያትን እተነደቕኩም ደቂዓዶም ንቁድሳንን ስድራቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን።” እንደገና ኣብ ግብ 20፡32 ዘሎ ሓሳብ ክርኢ ከለና ሕጂ ድማ “ንኣምላኽን ነቲ ኽሃንጸኩምን ምስኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ጸጋኡን ኤማሕጽነኩም ኣለኹ።” ንቃል ኣምላኽ ብመጠን ዝመርመርናዮን ዘጽናዕናዮን ንኣምላኽ ብምፍላጥ እናዓበና ክንከይድን ኣብቲ ሓቀኛ መሰረት ክንህነጽ ይድግፈና። ኣብ መወዳእታ ድማ ርስቲ መንግስቲ ኣምላኽን ክንወርስ የብቀዓና።

ሰለዚ ብቃል ኣምላኽ ጌርና ባህርያት ኣምላኽ ኣጽኒዕና ንኣምላኽ ክንፈልጦ ቅኑዕ ይኸዉን ምኽንያቱ ንኣምላኽ ምፍላጥ ካብ ጥፍኣትን ካብ ዕሽነትን የናግፈና ኣብ ቃል ሓቂ ክንስረት ድማ ይድግፈና።

ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ ዓይነት ፍልጠት ዋላ እንተሃለወ እቲ ዝዓበየ ፍልጠት ንሂወት ዝኾነና ፍልጠት ግና ንኣምላኽ ምፍላጥና እዩ። እቲ ንኣምላኽ ምፍላጥ ብቁዕ ዝኮነ ፍልጠት እዩ። ኣብ 1ቆሮ2፡1 ብዘይ የሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸኣ እቲ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከምዘይፈልጥ መደብኩ ኢሉ ሃዋርያ ጳዉሎስ የሱስ ክርስቶስ ዕላማ ናብዚ ምድሪ መምጽኢኡ ነቲ ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ ስራሕ እንታይ ሙዃኑ ንእንድሕር ተረዲኡና ብተወሳኺ ድማ ምስ ጎይታ ጥቡቕ ዝኾነ ዉልቃዊ ሕብረት እንተ ኣለና፡ ኣምላኻዊ ፍልጠት ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ይበዝሕ ብኣምላኻዊ ፍልጠት ክንህብትም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ክብርና ስለ ዝኾነ ኣብ 2ጴጥ1፡3-5 ዘሎ ሓሳብ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸወዓና ኣምላኽ ኣብ ደግነት ፍልጠት ክንዉስኽ ይደሊ በቲ ኣምላኻዊ ፍልጠት ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ እናወሰኽና እንተከድና ኣብ ፍልጠት ሓቂ ንስረት ኣብ መወዳእታ ከኣ ንኣምላኽ ኣስሚርና ፍጻሜና ጸቢቑ ምድራዊ ጉዕዞና ብዓወት ዛዚምና ንሓልፍ። ናይ ኩልና ጉዕዞ ብኸምዚ ክዛዘም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። 

ጎይታ ይባኽኩም!!

ፓ/ር ዮሴፍ ጎይትኦም