ንጥቀት ዝብል ቃል ካብ ላቲን ዝመጸ ኮይኑ ብላቲን (ራፕቶ)  ክበሃል ከሎ ብእንግሊዘኛ ድማ (ራፕቸር)  ይበሃል ትርጉሙ ኸኣ ምንጣቕ ምዉሳድ ወይ ኸኣ ዘይሓልፍ ኣካል ለቢስካ ናብ ጎይታ ምኻድ እዩ ።

 • ቅድሚ ናብቲ ዝርዝራዊ ሓሳብ ምእታዉና ብዛዕባ ንጥቀት ዝተፈላለየ መርገጺታት ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያናት ኣሎ ገለ ካብኡ ክንዝርዝር፦

  • ቤ/ክ ቅድሚ ሸዉዓተ ናይ መከራ ዘመን ክትንጠቕ እያኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ።

  • ቤ/ክ ኣብቲ ፍርቂ 31/2 ናይ መከራ ዘመን ክትንጠቕ እያ ኢያ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ።

  • ቤ/ክ ድሕሪ ሸዉዓተ ናይ መከራ ዘመን ክትንጠቕ እያ ኢያ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ።
 • መብዛሕትኤን  ኣብያተ/ክ ነቲ ኣብ ሀ ዘሎ ሓሳብ እየን ዝቅበላ ኣነ’ዉን ምስ እዚ ሓሳብ እዚእየዝሰማማዕ ። ብመሰረት ኣብ ዳን፡9፡27“ንሱ ማለት እቲ ጸረ ክርስቶስ ንሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ኪአቱ እዩ።” ስለዚብል እቲ ሓደ ሰሙን ማለት ብኣቆጻጽራ እስራኤላዉያን ሸዉዓተ ዓመት ማለት እዩ፡ ሓንቲ መዓልቲ ከም ሓደ ዓመት ስለዚ ዝውሰድ ሓደ ሰሙን ሸዉዓተ ዓመት ይኸዉን ኣሎ ማለት አዩ። ቅድሚ እቲ ናይ መከራ ግዜ ምጅማሩ ቤ/ክ ክትንጥቕ እያ ማለት አዩ።

 • ብዛዕባ ንጥቀት ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እኩል ዝኾነ ፍልጠት ክህልወናይግባእ እዩ ።ካብዚኣስዒብና ንንጥቀት ኣብ ሰለስተ ደረጃታትመቓቒልና ክንርእዮ  ክንፍትን ኢና ፦

  1. ንጥቀት ብከመይ ይፍጸም ?

  2. ኣብ ግዜ ንጥቀት እንታይ ነገራት ይፍጸም ?

  3. መን እዩ ዝንጠቕ ?

 1. ንጥቐት ብከመይ ይፍጸም? ኣብ 1 ተሰ4፡13-18 ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ ንጥቐት ብንጹር ተገሊጹ ንረኽቦ ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ጨዲሩ ትእዛዝ ምስሃበ ብሓለቓ መላእኽቲ ሚካኤል ናይ ድምጺ መለኸትን ብእልፊ ኣእላፋት መላእክቲ ተዓጂቡ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። ቅድም እቶም ብጎይታ ኮይኖም ዝሞቱ ክትስኡ እዮም ፡ ጎይታ ክሳብ ዝመጽእ ብሂወት ንጸንሕ ሰባት ብቅጽበት ዓይኒ ተለዊጥና ኣብ ኣየራት ንጎይታ ንምቕባል  ብደበና ክንለዓል ኢና  ምስ ጎይታ ንሓዋሩ ክንነብር ኢና ። እዚ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ኣምላኻዊ  ተስፋ  እዩ። ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ እብ10፡23 “እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ፡ ነታ እሙንቶ ተስፋና ብዘይ ምንቕናቕ  ነጽንዓያ። ስለዚ እቲ ወሃቢ ተስፋ ባዕሉ ጎይታ እሙን እዩ  ነቲ ዝበሎ ንሱ ባዕሉ ክፍጽሞ እዩ።” ዘሁ፡23፡19 “ኣምላኽከይሕሱ፡ሰብኣይኮነን።ከይጠዐስከአ፡ወዲሰብኣይኮነን።ንሱዝበሎስኣይገበሮንዶ? እተዛረቦስኣይፍጽሞንዶ?”እቲ ንጥቀት ንኣመንቲ ጥራይ እዩ ዝምልከት እቲ መዋቲ ዘይመዉት  እቲ ሓላፊ ዘይሓልፍ ብምልባስ ሕያዉ ኣካል ብምልዋጥ ብከም’ዚ  ኣገባብ እዩ ይፍጸም። 1 ቆሮ15:51-542. ኣብ ግዜ ንጥቀት እንታይ እንታይ ነገራት ይፍጸም ? ኣብ ግዜ ንጥቀት ካብ ዝፍጸሙ ነገራት

 2. ምልዋጥ ናይ ስጋ /ኣካላት እዚ ምልዋጥ ናይ ስጋና ኣዝዩ ብዘደንቕ ፍጥነት ዝከዉን ነገር እዩ። እቲ ዳሕረዋይ መለኸት ምስ ተነፈሐ እቲ መዋቲ ኣካልና ዘይመዉት ኣካል ብምልባስ ስጋ ብምልባስ ፍጹም ብምልዋጥ ህያዉ ኣካል ይለብስ ማለት እዩ ። ኣብ ፊሊ 3:21 “ንሱ በቲ ንኩሉ ኽመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክብሪ ስጋኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ዉርደት ስጋና ክልዉጦ እዩ።” እዚ ሕጂ ለቢስናዮ ዘሎና ስጋ ናይ ዉርደት ስጋ ይብሎ መጽሓፍ ቕዱስ ዝሓምም፡ ዝሳቀ ፡ዝቕንዞ፡ ዝመዉት ስጋ እዩ ። ጎይታ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ክቡር ስጋ ንስጋ ጎይታ ዝመስል ስጋ ሒዝና ናብ ጎይታ ክንከይድ ኢና ። ኣብ 1ዮሃ3:2-3 “ኣቱም ፍቁራተይ ሕጂ ዉሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸዉን ከኣ ገና ኣይተገለጸን። ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንዕኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኮነ ንርእሱ የንጽህ ኣሎ።” ኣብዚ ክፍሊ ማለት ንሱ ምስ  ተገለጸ ንዕኡንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ንመስል ንፈልጥ ኣሎና  እዩ ዝብል እዚ ማለት ልክዕ ከምቲ ጎይታ ካብ ሞት ምስ ተንሰአ ናይ ትንሳኤ ኣካል ሒዙ ዝተንሰአ ንሕና’ዉን ከምኡ ህያዉ ኣካል ክንለብስ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ቆሮ5፡1-5 ዘሎ ሓሳብ ክንርእዮ ከሎና ነዚ ስጋና ምድራዊ ድንኳን ይብሎ ግዚያዊ ቤት ወይከኣ መንበሪ ይብሎ ንስጋና ሓንቲ ህንጻ ብኢድ ዘይተገብረት ኣምላክ ባዕሉ ዝገበራ ቤት ወይ ከኣ ሰማያዊ ኣካል ክንለብስ ኣብዚ ምድሪ ኮይና ንደፋነቕ ኣሎና ይብል።

  ስለዚ ኣብ ግዜ ንጥቐት ካብ ዝፍጸሙ ነገራት ፥

  • ምልዋጥ ናይ ኣካል።

  • እቲ ኣካል (ስጋ)ንናይ ጎይታ የሱስንስጋእዩዝመስል ።

  • እቶም ዝተለወጡ ኩሎም ንጎይታ ኣብ ኣየር ንምቕባል ብደበdና ክልዓሉ እዮም።


 3. መን እዩ ዝንጠቕ? ብቃል ኣምላክ መሰረት እቶም ዝንጠቁ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ዉልቂ መድሓኒኦም ጌሮም ዝተቀበልዎን ኩሉ ግዜ ተዳልዮም ዝጸንሑ ጥራይ እዮም ዝንጠቁ ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 2ጴጥ3:10 “መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ክትመጽእ እያ” ይብል። ሰራቂ ዝመጸላ ሰዓት ማንም ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ድንገት እዩ ዝመጽእ ስለዚ እታ መዓልቲ ጎይታ’ዉን ከምኡ እያ ኽትከዉን። ኣብ ማቴ 24:42 “ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዚመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኩም እሞ ንቕሑ።” እታ ጎይታ ዝመጸላ ሰዓትን ግዜን ማንም ስለ ዘይፈልጣ ኩሉ ግዜ ብንቕሓትን ብምድላዉን ክንጽበያ ይግበኣና። ክዳንና በቲ ናይ ገንሸል ደም ኣጽሪና ኩሉ ግዜ ንርእስና ብቕድስና፡ጽድቂ፡ብእምነት ደዉ ኢልና ንምጽኣት ጎይታ ክንጽበ ይግብኣና።

  ኣብ 2ጴጥ 1:10-11 “ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽወዓኩምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዋ ኣዚኹም ተጋደሉ።” እዚ እንተ ገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንደልህጹን ኢኹም ከምኡ’ዉን ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናንን የሱስ ክርስቶስ ዘልኣለማዊ መንግስቲ ምእታዉ ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ። ሓንሳብ ንጎይታ ኣሚንና እዚ ጥራይ እኹል እዩ ብምባል ንርእስና ብቕድስና ዘይንሕሉ እንተኾይንና ምድሓንና ዘይንዕቕብ እንተ ደኣ ኮይንና ካብቲ ምንጣቕ ክንተርፍ ኢና። ምክንያቱ ቃል ኣምላክ ክዛረብ ከሎ ምሕራይኩምን ጽወዓኹም ከተጽንዕዋ  ኣዚኩም ተጋደሉ እዩ ዝብል ። ምድሓና ንምጽናዕ (ንምዕቃብ) ክንጋደል የድልየና ነቲ ኣምላኽ ዝጸልኦ ነገር ንሕና’ዉን ብምጽላእ እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ ነገር ጥራይ ንምግባር ርእስና ኩሉ ግዜ ንጽድቂ ከነዳሉ ይግበኣና። ኣብ ማቴ24፡44 “ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብክምዋ መዓልቲ ክመጽእ እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ ዝተዳለኹም ኩኑ።” እንደገና ኣብ ማቴ24፡45-51 ብዛዕባ ክልተ ሰባት 1ይ እሙን ጎይትኡ ዝሃቦ ሓላፍነት ብእሙንነት  ዝገብርን 2ይ ዘይእሙን ጎይትኡ ዝሃቦ ሓላፍነት ብስንፍናን ብዘይ እሙንነትን ዝነብር ሰብ፡ ነቲ እሙን ጎይታ ምስ መጸ ኣብ ኩሉ ንብረቱ ከምዝሸሞን ነቲ ኻልእ ዘይእሙን ግና እቲ ጎይታኡ ምስ መጸ ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕድሉ ድማ ምስ ግቡዛት ክገብሮ እዩ ዝብለና። መጽሓፍ ቅዱስ ንዓና ንትምህርትና እዩ  ተጻሒፉ። ጎይታ ብኽብሪ ክሳብ ዝግለጽ ኣብ ኩሉ ነገርና እሙናት ኮይንና ኩሉ ግዜ ብምንቃሕ ክንጸባበዮ ይግባኣና።

 

ካልእ ተወሳኪ ሓሳብ ድማ ኽቡራት ኣሕዋተይ ንሕና ኹልና ኣመንቲ ንምጽኣት ጎይታ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ይግብኣና እዩ። ኣብ እብ10፡36 “ፍቃድ ኣምላኽ እና ገበርኩም ነታ ተስፋ ምእንቲ ክትረክብዋስ ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ።” ኣብ ያቆ5፡7-8 “እንበኣርሲ ኣሕዋተየ ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ተዓገሱ።” እነሆ ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክሳብ ዝረክብ’ዉን ይዕገስ እዩ፡ ንስኻትኩም ከኣ ምጽኣት ጎይታ ቀረባ እዩ እሞ ተዓገሱ ልብኹም’ዉን ኣጽንዑ፡ እቲ ግዜ ቀረባ ምኻኑ ኣስተዉዒልና ንምጽኣት ጎይታ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ነፍሲ ወከፍና የድልየና እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቕዱስ ካብ ዘሎ ናይ ትንቢት ቃል እቲ መብዛሕትኡ ተፈጺሙ ኣሎ ዘይተፈጸመ ኣዝዩ ዉሑድ እዩ ስለዚ እቲ ትንቢት በዒንትና እና ተፈጸመ እናረኣና ጥንቁቓትን ዝተዳለናንን ክንከዉን ይግባና። ብተወሳኪ ድማ እቲ ምጽኣት ጎይታ ኣዝዩ ከምዝቐረበን ንሕና’ዉን ብትዕግስትን ብተስፋን ክንጽበዮ ዝገብረና ነገር’ዉን ሓደ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣዩ።ኣብ ማቴ24፡1-14 ካብ ዘሎ ሓሳባት ኣርባዕተ ነጥቢ ኣብዚ ዓለም ካብ ዝፍጸሙ ነገራት ክንርኢ ኢና  ፦

 

 1. ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ዝመጹ ናይ ሓሶት ነብያትን መምህራንን
   
 2. ዉግእን ወረ ዉግእን

 3. ካብ ብዝሒ ዓመጻ እተላዕለ ኣብ መንጎ ሰባት ዘላ ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ

 4. ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ 

 

ነዞም ተዘርዚሮም ዘለው ሓስባት በብሓደ እስከ ንርኣዮም፦

 1. ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ዝመጹ ሓሰዉቲ ነብያትን መምሃራንን፦ ገለ ባህሪያት ናይዞም ሓሰውቲ ነብያትን መምህራንን ክንጠቕስ ፦መጽሓፍ ቕዱስ ብዛዕባ እዚኣቶም ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴ7፡15 ካብ ነብያት ሓሶት ተጠንቐቑ ብዉሽጦም ዝምንጥሉ ቶዃሉ ክንሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም ይብል። ስለዚ ኣብ ዘመንና’ውን ኣምላኽ ዘይልኣኾም ብዓመጻዊ ሂወት ዝመላለሱ ፡ ንብዙሓት’ውን ናብ ስሕተት ዝመርሑ ሰባት ኣለዉ። ከምዚኦም እንተርኤና ክንግረም የብልናንምኽንያቱ እቲ ምጽኣት ጎይታና ከምዝቀረበ መርጋገጺ  ስለዝኾኑና ። ኣብ 2ጢሞ3፡13  2ጢሞ2፡18

 2. ዉግእን ወረ ዉግእን፦ ማለት እቲ ምጽኣት ከም ዝቀረበ ዉግእን ወረ ዉግእን እናወሰከ ብዝከደ መጠን ኢና እንርዳእ። ሎሚ መራኸቢ ብዙሃን እንተ ተከታቲልና ኣብ ምድሪና ብዙሕ ጥፍኣት ዉግእን ወረ ዉግእን ኢና ንሰምዕ ዘሎና።ብዉሑድ ኣብዘን 2000 ዓመታት ዓለምና ክልተ ዓበይቲ ከቢድ ዉግእ  1ይ ዓለም ዉግእን 2ይ ዓለም ኣሕሊፋ ኣላ ብሰንኪ እዚ ድማ ሞት ሚሊዮናት ሰባት ኣስዒቡ። ስለዚ እዚ ዉግእን ወረ ዉግእን ካብቲ ምቕራብ ምጽኣት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዘመልክት እዩ።

 3. ካብቲ ብዝሒ ዓመጻ ኣብ መንጎ ሰባት ዘላ ፍቅሪ ክትዝሕል እያ፦ ይብል፡ ፍቅሪ ምዝሓል እቲ ምጽኣት ጎይታ ኣብ ኣፍ ደገ ከምዝቀረበ ዘርእየና ነገር እዩ። ኣብ 2ጢሞ3፡1-7 ዘሎ ሓሳብ ብፍላይ ብዛዕባ ፍቕሪ ክዛረብ ከሎ ቁጽሪ 3፡4 ኣብዚ’አን ክልተ ጥቕስታት ኣብተን ዳሕረዎት ግዚያት ሰባት ፍቕሪ ስድራ ቤቶም ዘይብሎም ክኾኑ እንደገና ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ንተድላ ኣብሊጾም ዝፈትዉ ክኾኑ ምዃኖም እዩ ዝነግረና፡ ስለዚ ፍቕሪ ክዝሕል ከሎ ዓመጻ ድማ እናበዝሐ ክኸይድ ከሎ ምጽኣት ጎይታ ኣዝዩ ከምዝቀረበ ንርዳእ።

 4. ወንጌል መንግስቲ ኣምላክ ንኩሎ ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበክ እዩ፡-  እዚ ማለት ድማ ኣብቲ መወዳእታ ዓለም ከምዝቀረበ ንፈልጠሉ መንገዲ ወንጌል ብኩሉ ሸነክ ክስበክ ከሎ እዩ። ሎሚ ወንጌል  ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ኣብ ምሉእ ዓለም ይስበኽ ኣሎ። ወንጌል ብ ራድዮ፡ ብቲቪ፡ ብኢንተርነት፡ዓበይቲ ኣኼባታት ምግባር ቴክኖሎጂ ብዘፍረዮ ነገራት ኩሉ ይስበኽ ኣሎ። ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ምእንቲ ክከዉን ብዝተፈላለየ ቛንቋታት ይንገር ኣሎ ። ኣብ ማር16፡15 “በሎም ድማ ናብ ኩላ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹሉ።” ይብል ቃል ኣምላክ ነዚ ሓላፍነት ጎይታንማሕበር ሂብዋ ኣሎ ስለዚ ብዝተፈላለየ ቛንቋታት ኽስበኽ ከሎበዚ’ዉን ምጽኣት ጎይታ ኣዝዩ ከምዝቀረበ ንርዳእ።

 

ስለዚ ኣሕዋተይ ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ጎይታ ዘዳለዎ ክብሪ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከዉን ኩሉ ግዜ ነቲ ምግሃድ ጎይታ ከነፍቕርን ክንናፍቕን ይግባኣና። ኣብ 2ጢሞ4፡7-8 ዘሎ ሓሳብ ሃዋርያ ጳዉሎስ ክዛረብ ከሎ “ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲኣ ነታ እምነት ሓልየ፡ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣክሊል ጽድቒ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቕሩ ኹላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነንን።” ስለዚ ከምተን 5 ለባማት ደናግል ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ኣለና።

 • ነቲ ጎይታ ዘዳለወልና ክብሪ ንምዉራስ ኩል ግዜ ኣብ ፍቃድ ኣምላክ ምንባርን  ምድሓና ምዕቃብን ኣብ ቕድሚ ኣምላክ ምምልላስን ይግብኣና እዩ። 1ዮሃ2:17

 • ጎይታ ብክብሪ ምስ ዝግለጽ ሽዑ ብዘይንገር ሓጎስ ክንሕጎስ ከምዝኾንና ቃል ኣምላኽ ይነግረና። 1ጴጥ1፡8-9

 • ካብ ኢድ ጎይታ የሱስ ዘይሓልፍ ኣኽሊል መታን ክንቕበል ብትዕግስቲ ክንጎዪ ይግባኣና 1ጴጥ9፡24-27

 • እቲ ፍጻሜና ክጽብቕን እግዚኣብሄር ነቶም ዘፍቕርዎ ዘዳለወሎም ክቡር ነገር ምእንቲ ክወርስን ልዕሊ ማንምን ቕድሚ ኹሉን ንጎይታ ኣብ ሂወትና ክንሰርዖ ይግበኣና 1ቆሮ2፡9

 • ኣብ መወዳእታ ኩልና ለይትንመዓልትንንምጽኣት ጎይታ እናተጸበና ማራናታ ክንብል ይግበኣና። ራኢ22፡17 “እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ነዓ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሰምዕ ዉን ንዓ ይብል።”

 • እግዚኣብሄር ኣምላክ ናይ ኩልና ፍጻሜ የጸብቆ ፡ ፍቕሪ ኣምላክን ጸጋ ጎይታ የሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቕዱስን ምስ ኩልና ይኩን ።

 

ፓስቶር ዮሴፍ ጎይትኦም