ገለ ገለ ቤተእምነት  ንመንፈስ ቅዱስ  ኣብ ዕዮ  ኣምላክኽ ዘሎ ተቀሳቃሲ ሓይሊ ጥራይ እዩ እምበር  ኣምላኽ ኣይኮነን  ይብላ። ብመሰረት እቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝላዓለ  ስልጣን  ዘለዎ ቃል እግዚኣብሄር እንተሪኢናዮ ግና ንመንፈስ ቅዱስ  ኣምላኽ እዩ ዝብሎ። ንሓደ  ነገር  ኣምላኽ እዩ ክንብሎ እንተኮይንና እቲ ንኣምላኽ: ኣምላኽ ዘብሎ መለክዕ  ከማልእ ኣለዎ። 

እንታይ  እዩ  ንእግዚኣብሄር  ኣምላኽ  ዘብሎ?

  1. ብሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ምኽኣሉ

  2. ኩሉ ክፈልጥ ምኽኣሉ ብዘይ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ የለን

  3. ኩሉ ዝክእል ምዃኑ፡ ካብ እግዚኣብሄር ወጻኢ ኩሉ ዝክእል ዋላ ሓደ የሎን

  4. መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ዘልኣለማዊ ምዃኑ። ገለ ገለ ፍጥራት ዘልኣለማዉያን እንተኮኑ ግን መጀመረታ ኣሎዎም ኣብነት፡ ከም በዓል ሰብ፡ መልኣኽቲ። እግዚኣብሄር ግና ኣብ መጀመርታ ዘይብሉ መጀመርታ ዝነበረ ዘሎን ዝነብርን ድማ እዩ 

  5. ፈጣሪ ምዃኑ፡ እዚ ማለት ንነገራት ካብ ዘይ ምህላው ናብ ምህላው ከምጽእ ምኽኣሉ።

 

እሞ መንፈስ ቅዱስ  ኣምላኽ ክንብሎ እንተ ኾይንና ነዚ ኣብ ላዕል ዝጠቀስናዮ ከማልእ ኣለዎ።

ሀ. ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ምኽኣሉ መዝ 139፡ 7-12 

ለ. ኩሉ ክፈልጥ ምኽኣሉ ኣብ 1ቆሮ 2፡10-11 

ሐ. ኩሉ ዝክእል ምኳኑ ኣብ  ሉቃ 1፡35 

መ. ዘልኣለማዊ ኣምላኽ ምኻኑ  ኣብ እብ 9፡14 

ሰ. ፈጣሪ ምኳኑ ኣብ እዮ 33፡4 መዝ 104፡30 እዮ 27፡3 ዘፍ 2፡7 

ብዓብኡ ድማ  እቲ ሰማይን ምድሪን ከሓልፍ ዘይሓልፍ ቃል ኣምላኽ፥ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ግብ 5፡3-9 ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ይብሎ። ንኣምላኽ እበር ንሰብ ኣይሓሰካን ይብሎ።

ኣብ  ካልእ ቦታ  ድማ እግዚኣብሄር ይብሎ ኢሳ 6፡9-10.

ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ድማ መንፈስ ቅዱስ  ይብሎ ግብ 28፡25.።ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ።

መንፈስ  ቅዱስ  ስብእና  ዘለዎ  ኣምላኽ እዩ

ንሓደ ነገር ስብእና ኣለዎ ክንብሎ እንተ ኮይንና ብዉሑዱ ሰለስተ ነገራት ከማልእ ኣለዎ ንሱ ድማ  ፍቃድ፡ ስሚዒት፡ ፍልጠት እዮም።

መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት ኣለዎ

 እዚ ዘማልእ ድማ ስብእና ዘለዎ ጥራይ እዩ። እምበር ሓይሊ ወይ ድማ ሓዉ ነዚ ከማልእ ኣይክእልን እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። ኢሳ 40፡12-15-22-26 “ንመንፈስ እግዚኣብሄር ዝመረመረ መኻሪኡ ኮዩኑ ዝመሃሮኸ መን እዩ? ምስ መን ተማኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ዝመሃሮ፡ ፍልጠት ዘፍለጦ መንገዲ ምስትዉዓል ዘርኣዮኸ መን እዩ? ክመዓራረዮስ ምስ መን ከተማዓራርዩኒ ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ። ንሱ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ካባብ ምድሪ ዝነብር። ካብ ዕብየት ምልኩ ካብ ብርታዔ ሓይሉ እተላዕለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን እዩ።” ክሳዕ ክንድዚ ዕብየት ስለ ዘለዎ ማዓሙቁ ኣምላኽ ከይተረፈ ይፈልጥ 1ቆሮ 2፡10-11 “እቲ መንፈስ  መዓሙቑ ኣምላኽ ከይተረፈ ይምርምር። ከምኡዉን  መንፈስ ኣምላኽ እንተ ዘይኰይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈለጦ የልቦን።” ንኣና ድማ ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና።   ሮሜ 8፡27 “እቲ ልብ ዝምርምር ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን  ከም ፍቃድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እዩ፣ እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ የፈልጦ እዩ።” መንፈስ ቅዱስ ስብእና ስለ ዘለዎ እዩ ፍልጠት ዘለዎ

መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ኣለዎ

ንሓደ ነገር ብፍቃዱ ወሲኑ ይገብሮ እዩ፣ እዚ ዝገብረሉ ድማ ስብእና ስለ ዘለዎ እዩ። 1ቀሮ 12፡11 “እዚ ኹሉ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነብሲ ወከፍ ገግዲኡ እናመቀለ እዩ ዝገብሮ።”

ብፍቃዱ ዕይኡ ክፍጸም ይፈቅድ ግብ 16፡6-7

ብፍቃዱ ድማ እቲ ዕዮ ከይፍጸም ይክልክል ግብ 16፡10 ስለዚ እዩ ዳዊት “…ምግባር ፍቃድካ ምሃረኒ” ዝቦሎ መዝ 143፡10 ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም ክብለና ከሎ ብፍቓዶም ዘይኮነስ ብፍቓዱ ተመሪሑ እዩ ዝብለና ዘሎ ኢሳ63፡14 ፥መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ስለ ዘለዎ እዩ ስብእና ኣለዎ

መንፈስ ቅዱስ ስሚዒት ኣለዎ።

ኤፌ 4፡30 “ነቲ ብመዓልት ምድሓንኩም ዝተሓተምኩምሉ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሁይዎ።” ኢሳ 63፡10 ንሳቶም ግና ዓለዉ ንቅዱስ መንፈሱ ኣጉሃዩ። ሮሜ 15-30 “…. ብፍቅሪ መንፈስ መንፈስ ኣምላኽ ስምዒት” ሰለ ዘለዎ የፍቅር ይጉህን እዩ።

ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ስራሕ ዘሎ ተቀሳቃሲ ሓይል  ዘይኮነስ ስብእና ዘለዎ ኣምላኽ እዩ

መንፈስ ቅዱስ ሓደ ስብእና  ዘለዎ ጥራይ ክገብሮ ዝክእል ክገብር ይኽእል

ሀ ንኣብነት ይዛረብ ግብ 8;29

“መንፈስ ድማ ንፊሊጶስ ሕለፍ ኣሞ ናብቲ ሰረገላ ቅረብ በሎ” ግብ8፡29

“መንፈስ ሰለስተ ሰብኣይ ይደልዩኻ ኣለዉ ከይተጣራጠርካ ምስኣቶም ኪድ በሎ” ግብ10፡19-20

“መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳዉልን ነቲ ዝጸዋዕኩዎም ዕዮ ፍለዩለይ በሎም” ግብ 13፡2 ራይ 2፡7-11-29 ራይ 3-6-13-22 “እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝበለን ዘሎ ይስማዕ።”

ለ. መንፈስ ቅዱስ ናይ ቃሉ ሓሳባት ንህዝቡ ይገልጽ

ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እንበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመጸእን 1ጴጥ 1፡21

ሐ. መንፈስ ቅዱስ ንህዝቡ ይምህር

“እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኹሉ ክምህረኩም እዩ። ዝነገርኩኹም ዘበለ ከዘክረኩም እዩ።” የዉ 14፡26

መ. መንፈስ ቅዱስ ይምስክር እዩ

“ዉሉድ ኣምላኽ ምኻና ኸኣ እቲ መንፈስ እዩ ባዕሉ ምስ መንፈስና ኮዩኑ ዝምስክረልና” ሮሜ 8፡15-16

የዉ 15፡26 “ካብ ኣቦ ዝመጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጽኣ ግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ።”

ሰ. መንፈስ ቅዱስ የጸናንዕ

“ንሱ ድማ ምሳካትኩም ንዘልኣለም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክሰደልኩም እዩ። እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ” የዉ16፡16-26

ረ. መንፈስ ቅዱስ ንህዝቡ ይመርሕ 

ሮሜ 8፡14 ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ዉልድ ኣምላኽ እዮም። ኣመንቲ ብፍቃድ ኣምላኽ ክመላለሱ መንፈስ ቅዱስ ይመርሕ እዩ።

መንፈስ ቅዱስ ስብእና ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኮነ በዞም ዝስዕቡ ይጉህ

 ሀ. ግብ 5፡3 ክንሕስዎ ኮሎና 

ለ. ብዘይ ምእዛዝና 1ሳሙ 15፡1-11 ጥቅሲ 3 “እግዚኣብሄር ኣይትንሓፎም” ኢልዎ ጥቅሲ 9 ሳኦል ነሓፎም

ሐ. ንበረኸት ዘይኮኑ ቃል ካብ ኣፍና ክወጽእ ከሎ ኤፌ 4፡30

መ. ክጽረፍ ከሎ ማቴ 12፡31-33

ሰ. ኣብ ህይወትና ከም ፍቃዱ ከይሰርሕ መንፈስ ከነጥፍእ ከሎና 1ተሰ5፡19

ረ. ግብ 7፡51 ክንጻረሮ ከሎና።