ኣብዚ ግዜ እዚ ምጽኣት ናይ የሱስ: እቲ ቀንዲ ተስፋና ዝኾነ ዝተረስዐ ይመስል: ናይ ቀደም መዛሙር: ስብከታት ኣብ ምጽኣት ዘተኮሩ ነይሮም: ሎሚ ግን ዳሃይ ምጽኣት ጠፊኡና: ብዙሕ ከነሕለሉ ንረኣየሉ ዘመን ኮይኑ ኣሎ። ምድራዊ ነገር ነቲ ሰማያዊ ጽውዓ ኣረሲዑ መንነትና ደርቢና ክንነብር ፈሪዱና ኣሎ። ግን እቲ ተስፋና: መጸናኒዕና ዝኾነ የሱስ ኣነ እንተ ኸድኩ ይሕሸኩም: ስፍራ መታን ከዳልወልኩም: ዝበለና ግድን ክምለስ እዩ።

“………. ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እንዳጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም: እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ የሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኹም ከምኡ ጌሩ ከኣ ክመጽእ እዩ በልዎም” ግብ 1:10-11

ሃዋርያት ነዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ናይ ምጽኣት ዜና: ነቲ ዝዓበየ ተልእኾ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዕዮ ንምፍጻም: መንፈስ ቅዱስ ክቀባበሉ ሓቢሮም ይጽበዩ ኔሮም። ነዚ ተስፋ ናይ ምጽኣት ከም ቀንዲ ነዳዲ ንጉይኦም ተጠቂሞም: ከኣ ብዙሕ ጎይዮም: ወርቅን ብሩርን የብልናን: ዘለና የሱስ እዩ: እንዳበሉ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ተጓዮም።

ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ሮሜ ምጽኣት ካብቲ ዝኣመናሉ ኣዝዩ ናባና ሕጂ ቀሪቡ ኣሎ (ሮሜ 11:13) እንዳበለ ናብ ትንሳኤ ምውታት እንተኣርከብኩ ኢለ እመጣጠር ኣለኹ ብምባል መርገጺኡ ኣነጸረ። ግን 2000 ዓመታት እኮ ሓሊፉ የሱስ ከይመጸ: ከመይ ኢሉ ደኣዩ ዝቀረበ: ዘገርም ነገር: እቲ ናይ ምጽኣት መንፈስ እንበር ኣብ ልቡ ስለ ዝነበረ: ሎሚ ዝኸውን እንዳመሰሎ: ጻዊዒቱ ኣብዚ ምድሪ ንድሕሪት ከይበለ ጎይዩ: ጉያይ ወዲአ ክብል ዝበቕዐ ናይ ኣምላኽ ሰብ። እምበኣር ሰብ ሱቕ ኢሉ ጉያ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይጎይን እዩ: እቲ ናይ ምጽኣት መንፈስ ሰማያዊት ቤት(ዮሩሳሌም) ዘናፍቕ እንተ ዘየለ።

 

ኣብ ካልእ ቦታ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰማያዊ ክንለብስ እንዳናፈቕና: ኣብዚ ንዳፋነቕ ኣሎና ኢሉ። (2ቆሮ5:1-10) ኣቤት ናፍቆት: ናፍቆት ኣየደቅስን እዩ: ዘቃጽል ቅንኣት እምበር የለዓዕለልካ። ብዙሕ ነገር ክቡር ዝበሃል ናይዛ ምድሪ ነገር ደርቢኻ(ረጊጽካ) ጉየ: ጉየ ይመጸካ ትቀዳደም: ናብቲ ዓስቢ ዓወት: ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ: ተማዕዱ: ትመጣጠር። ጻዊዕትካ ኣብዚ ምድሪ ንምፍጻም ትጎዪ: ክቡር ናይዛ ዓለም ነዓኻ ክቡር ኣይኮነን።

ሓደ ምስክርነት ከዕልለኩም

ሓደ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ: ካብቶም ንምጽኣት ጎይታ ንምቅልጣፍ ዝጎዪ ሓደ: ከምዚ ክብል መስኪሩ: ሓደ ግዜ ሓንቲ ኣማኒት ትመጸኒ እሞ እንተተመርዒኻኒ:

  1. ኣመሪካ ክወስደካ እየ
  2. መኪና ክገዝኣልካ እየ
  3. ቪላ ገዛ ክገዝኣልካ እየ ትብሎ:

ዋው!! ኣዝዩ ዘወናውን ክዳናጐ ዘይብሉ ቀረብ:

ቁሩብ ተፈቲነ ይብል እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ: ግን ክሓስበሉ እየ ብምባል ኣፋነዋ: ኣብ መንገዲ እንዳኸደ ከሎ ኣብ ውሽጡ ብዛዕባ ጻዊዕትካ እንታይ ክትገብር ኢኻ: ዝብል ድምጺ ይመጾ: ሽዑ ንሽዑ ድውል ኣቢሉ ይቅሬታ እዛ ሓፍተይ: ዋጋይ ወሲኹ እዩ: በቲ ዝበልክኒ ክትዕድግኒ ኣይትኽእልን ኢኺ: ብምባል ነቲ ሰማያዊ ጻዊዒት ብምቅዳም መርገጺኡ ኣፍለጠ: ብሩኻት ናይ እግዚኣቢሄር ቤተሰብ: ዝቀርቡልና ምርጫታት ነቲ ሰማያዊ ነገር ዝቀትሉ እንተ ኾይኖም: ይትረፈና: ዋጋኺ ወሲኹ’ዩ ሓፍተይ ናይ ክርስቶስ ምስ ኮምኪ: ዋጋኻ ወሲኹ’ዩ ሓወይ ናይ ክርስቶስ ምስ ኮንካ ብዘይጠፍእ ዘርኢ: ብክቡር ዋጋ ደም ክርስቶስ ዝተዓደግና: እዚ ሓላፊ ነገር ከየዕሽወና: የሱስ ምስ ተመልሰ ምስቶም ዝሓፍሩ: ምስቶም ብጣዕሳ ርእሶም ዘድንኑ ከይንኸውን ኣዚና ንጠንቀቕ። ዋጋኻ ዋጋኺ ካብ ኩቡር ዕንቒ ይበልጽ።

ብሩኻት ናይ እግዚኣቢሄር ቤተሰብ: ገለ ቅንኣትኩም እንተ ኣለዓዓልኩ ኢለ በቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ጻጋ ፈቲነ ኣለኹ: ኣብ እግዚኣቢሄር ግን እምንቶ ኣሎኒ: እግዚኣቢሄር ብመንፈስ ምጽኣት(ናፍቆት) ናይ ሰማያዊት ዮሩሳሌም ክመልኣኩም።

ኣብ እብ 11:13 ዘለው ደስ ዘብሉ ኸኣሞ: ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኖም: ኣብ ነዊሕ ዘመን : ድሕሪት ኮይኖም: ነታ ሰማያዊት ሃገሮም እንዳናፈቁ ሓሊፎም: “እታ ዝወጹላ ሓሲቦም እንተዝኾኑ ክምለሱ ግዜ ነይሩዎም….. ሕጂ ግን እትሓይሽን ሰማያዊትን ይናፍቁ ኣለው ኣምላኽ ድማ ከተማ ኣዳልይሎም ኣሎ።”

ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋት ነተን ዓሰርተ ደናግል እንዳዘከርና ምስተን ሓሙሽተ ለባማት ንምኻን: ንኹሉ ኒዕቕና: ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ንጉየ።

 

መዝሙር:        ኣብ እግዚኣቢሄር ተስፋ ምግባር ሰናይ’ዩ

                   ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ’ዩ

                   እግዚኣቢሄር ግና ፍቅሪ’ዩ 

                   እግዚኣቢሄር ግና መጸናንዒ’ዩ

ዜማ ከዘክረኩም ምስትደልዩ ብ ቁ.ተለ: +211954545885 ጁባ መርሃዊ ኢልኩም ደውሉ።

ንምስትንታን መዝ 90: ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክንረክብ መዓልትታትና ክንቆጽር መሃረና።