ገለ ገለ ቤተእምነት  ንመንፈስ ቅዱስ  ኣብ ዕዮ  ኣምላክኽ ዘሎ ተቀሳቃሲ ሓይሊ ጥራይ እዩ እምበር  ኣምላኽ ኣይኮነን  ይብላ። ብመሰረት እቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝላዓለ  ስልጣን  ዘለዎ ቃል እግዚኣብሄር እንተሪኢናዮ ግና ንመንፈስ ቅዱስ  ኣምላኽ እዩ ዝብሎ። ንሓደ  ነገር  ኣምላኽ እዩ ክንብሎ እንተኮይንና እቲ ንኣምላኽ: ኣምላኽ ዘብሎ መለክዕ  ከማልእ ኣለዎ። 

እንታይ  እዩ  ንእግዚኣብሄር  ኣምላኽ  ዘብሎ?

 1. ብሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ምኽኣሉ

 2. ኩሉ ክፈልጥ ምኽኣሉ ብዘይ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ የለን

 3. ኩሉ ዝክእል ምዃኑ፡ ካብ እግዚኣብሄር ወጻኢ ኩሉ ዝክእል ዋላ ሓደ የሎን

 4. መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ዘልኣለማዊ ምዃኑ። ገለ ገለ ፍጥራት ዘልኣለማዉያን እንተኮኑ ግን መጀመረታ ኣሎዎም ኣብነት፡ ከም በዓል ሰብ፡ መልኣኽቲ። እግዚኣብሄር ግና ኣብ መጀመርታ ዘይብሉ መጀመርታ ዝነበረ ዘሎን ዝነብርን ድማ እዩ 

 5. ፈጣሪ ምዃኑ፡ እዚ ማለት ንነገራት ካብ ዘይ ምህላው ናብ ምህላው ከምጽእ ምኽኣሉ።

Read more: መንፈስ ቅዱስ መን ኣዩ?

ንጥቀት ዝብል ቃል ካብ ላቲን ዝመጸ ኮይኑ ብላቲን (ራፕቶ)  ክበሃል ከሎ ብእንግሊዘኛ ድማ (ራፕቸር)  ይበሃል ትርጉሙ ኸኣ ምንጣቕ ምዉሳድ ወይ ኸኣ ዘይሓልፍ ኣካል ለቢስካ ናብ ጎይታ ምኻድ እዩ ።

 • ቅድሚ ናብቲ ዝርዝራዊ ሓሳብ ምእታዉና ብዛዕባ ንጥቀት ዝተፈላለየ መርገጺታት ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያናት ኣሎ ገለ ካብኡ ክንዝርዝር፦

  • ቤ/ክ ቅድሚ ሸዉዓተ ናይ መከራ ዘመን ክትንጠቕ እያኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ።

  • ቤ/ክ ኣብቲ ፍርቂ 31/2 ናይ መከራ ዘመን ክትንጠቕ እያ ኢያ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ።

  • ቤ/ክ ድሕሪ ሸዉዓተ ናይ መከራ ዘመን ክትንጠቕ እያ ኢያ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ።

   Read more: ንጥቐት

ዘልኣለማዊ መደብ ኣምላኽ ንእኡ ክንፈልጥ እዩ። ንኣምላኽ ንፈልጠሉ መንገዲ ድማ ብቓሉ መሰረት እዩ።  ኣምላኽ ንመንነቱ ኣብ ቓሉ ገሊጽ ዎኣ ሎ። ካብ ቓሉ ወጻኢ ብዛዕባ መንነቱ ንፈልጠሉ መንገዲ የለን። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሆሴእ 6፡3 “ንእግዚኣብሄር ንፈልጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ” ይብል፡ ንኣምላኽ ክንፍለጦ ኣንተኮ ይንና ክንስዕቦ ፍቓደኛታት ክንከዉን ይግበኣና።  ክንስዕቦ እንተጀሚርና ድማ ብዛዕባ ኣምላኽ ሓቀኛ ፍልጠት ንረክብ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ክንፈልጦ እንተ ኾይን ናቅርብ ኢልና ባህርያት ናይቲ ሰብ ከነጽንዕ የድልየና ብድሕሪኡ ነቲ ሰብ ክንፈልጦ ንኽእል። ንኣምላኽ ድማ ኣጸቢቕና ምእንቲክ ንፈልጦ ባህርያቱ ከነጽንዕ የድልየና።

Read more: ንኣምላኽ ምፍላጥ